ALGEMENE VOORWAARDEN WHEEL PRODUCTIONS

BIJ DE UITVOERING VAN (ORGANISATIEADVIES)OPDRACHTEN

 

Wheel Productions

Keercamp 11

3592 RV HOUTEN

KvK: 30234267

 

1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel

7:400 e.v. BW, waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om ten behoeve van de organisatie van de opdrachtgever organisatieadvieswerkzaamheden te (doen) verrichten. De overeenkomst van opdracht wordt schriftelijk vastgelegd en bevat (onder meer) een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

1.2 Organisatieadviesopdracht: de opdracht tot het, ten behoeve van een opdrachtgever, leveren van een bijdrage aan het vaststellen, analyseren en oplossen van vraagstukken van bestuur, beleid,organiseren en functioneren, die zich binnen en/ of met betrekking tot een organisatie en/ of tussen organisaties voordoen.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als wederpartij van de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een organisatieadviesopdracht.

1.4 Opdrachtnemer: Wheel Productions die als partij een overeenkomst met opdrachtgever heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een organisatieadviesopdracht als bedoeld in 1.2. of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

1.5 Opdrachtuitvoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die namens Wheel Productions belast is met de uitvoering van de opdracht.

1.6 NAI: het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.

1.7 NVO2: Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in Ontwikkelen en Opleiden.

1.8 OOA: Orde van organisatiekundigen en -adviseurs

1.9 Partijen: de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

 

2 Algemeen

2.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de opdrachtnemer.

2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten  behoeve van al degenen die voor de opdrachtnemer werkzaam zijn.

2.3 Alle handelingen die in het kader van een opdracht door opdrachtuitvoerders worden verricht, worden geacht handelingen door of namens de opdrachtnemer te zijn.

 

 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3.1 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, werkzaamheden, offertes van de opdrachtnemer, en op alle overeenkomsten tot organisatieadviesopdracht strekkend tot het verrichten van werkzaamheden voor opdrachtgever met in begrip van alle daaruit voortvloeiende dan wel daarmee samenhangende overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

3.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

3.3 Indien enig beding in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst nietig is blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen

worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

3.4 Wheel Productions is bevoegd wijzigingen in haar voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

4 Uitgangspunten

4.1 De opdrachtnemer staat in voor de integriteit van zijn handelen, dient ten opzichte van de opdracht en de opdrachtgever (des)kundig te handelen, dient zijn professionele en relationele onafhankelijkheid te waarborgen, vermijdt dat in de opdracht andere belangen dan die van de opdracht zelf een rol spelen en verplicht zich ertoe de opdrachtgever op zijn handelwijze aan te spreken indien deze zich niet als goed opdrachtgever gedraagt.

4.2 De opdrachtgever is oprecht in de voorgesprekken met de opdrachtnemer over de concurrentie van andere organisatieadviesbureaus, de criteria die gelden voor selectie en de termijn waarbinnen de keuze valt.

4.3 De opdrachtgever staat in voor een verantwoord opdrachtenbeleid.

4.4 De opdrachtgever is zorgvuldig in het verstrekken van informatie die gevraagd en ongevraagd nodig is om de opdracht goed en doelmatig te kunnen uitvoeren.

4.5 De opdrachtgever stelt zich als een betrouwbare partner op door afspraken op tijd en volledig na te komen, inclusief het betalen van de facturen.

 

 1. Totstandkoming overeenkomst van opdracht

5.1 De overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat de door partijen ondertekende overeenkomst van opdracht dan wel de opdrachtbevestiging en de op basis van wet en regelgeving

noodzakelijke gegevens en informatie door de opdrachtnemer zijn ontvangen.

5.2 De overeenkomst van opdracht is de schriftelijke wilsovereenstemming tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer die daar waar van toepassing de volgende afspraken over de inhoud en uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht bevat:

 1. a) een omschrijving van de inhoud en begrenzing van de opdracht;
 2. b) het beoogde doel van de opdracht;
 3. c) (het deel van) de organisatie waarop de opdracht betrekking heeft;
 4. d) wederzijdse organisatorische verhoudingen en gezamenlijke werkwijzen;
 5. e) de beperkingen van de opdrachtuitvoering;
 6. f) de keuze van de door de opdrachtnemer in te zetten opdrachtuitvoerders en door de opdrachtgever in te zetten medewerkers alsmede de aanwijzing van een projectleider en contactpersonen;
 7. g) de procedure(s) voor de beheersing van het adviesproces;
 8. h) de instanties, groepen of personen aan wie voorafgaand, tijdens en na de opdracht informatie dient te worden verschaft;
 9. i) een indicatie van de tijdsduur die nodig is voor de uitvoering van de opdracht, de fasering van de tijdsduur en de wijze van handelen indien de werkelijke duur afwijkt van de indicatie;
 10. j) de bepaling van de persoon of personen aan wie de opdrachtnemer adviseert en aan wie en op welke wijze wordt gerapporteerd over het verloop van de opdracht;
 11. k) een kostenraming en de wijze van handelen indien de werkelijke kosten de raming overschrijden;
 12. l) de honoreringsgrondslag en de wijze van facturering;
 13. m) de handelwijze bij inschakeling van derden en de facturering daarvan;
 14. n) (indien van toepassing) de eigendoms- en auteursrechten;
 15. o) de nabespreking en evaluatie van de opdracht;
 16. p) de gewenste dan wel noodzakelijke nazorg.

 

 1. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de vorm en op de wijze als gevraagd aan de opdrachtnemer worden verstrekt.

6.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.3 Opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

6.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

6.5 Als de opdrachtnemer daarom verzoekt, stelt de opdrachtgever kosteloos medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever ter beschikking, die bij de werkzaamheden van de opdrachtnemer betrokken(zullen) zijn.

6.6 Als de opdrachtnemer daarom verzoekt, stelt de opdrachtgever de opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte en de (kantoor)faciliteiten die overigens nodig zijn om op locatie een opdracht uit te kunnen voeren, ter beschikking.

 

 1. Geheimhouding

7.1 De opdrachtnemer neemt jegens derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens dan wel concurrentiegevoelige informatie van de opdrachtgever die hem in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen, tenzij op de opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, de opdrachtnemer zich voor de (tucht)rechter moet verdedigen, de opdrachtgever de opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven of de informatie via openbare bronnen bekend is. De opdrachtnemer dient alle in het kader van de opdracht noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

7.2 De opdrachtgever mag, zonder toestemming van de opdrachtnemer, aan derden geen mededeling doen over de aanpak, de werkwijze, de inhoud van adviezen of opinies van de opdrachtnemer, noch zijn rapportage of ander al dan niet schriftelijk materiaal ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken, tenzij op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust.

 

 1. Intellectuele eigendom

8.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, en overige producten van de geest die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht dan wel in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de opdrachtnemer, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen. Openbaarmaking, verder gebruik of verdere verspreiding kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van de opdrachtnemer, onverminderd het bepaalde in 5.2.

8.2 De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

 1. Uitvoering van de opdracht

9.1 De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen alsmede naar de eisen van professionaliteit en goed opdrachtnemerschap uitgevoerd door of namens de opdrachtnemer.

9.2 De verplichting als bedoeld in 9.1 heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd, tenzij de opdrachtnemer en de opdrachtgever vóór het aanvaarden van de opdracht expliciet en schriftelijk overeenstemming bereiken over het te behalen resultaat en indien tussen partijen vaststaat dat de omschrijving van het te behalen resultaat slechts voor één uitleg vatbaar is en het resultaat objectief vaststelbaar is (resultaatsverplichting). Indien de schriftelijke resultaatsverplichting niet aan de voorgaande cumulatieve

vereisten voldoet, komt aan de opdrachtgever geen beroep toe op de resultaatverplichting van de opdrachtnemer. Hetzelfde geldt indien het resultaat buiten de invloed van de opdrachtnemer om niet wordt bereikt.

9.3 De opdrachtnemer kan na overleg met de opdrachtgever een of meer opdrachtuitvoerders vervangen. De wijziging mag de kwaliteit van de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van opdrachtuitvoerders kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met de opdrachtnemer plaatsvinden.

9.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door de opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

9.5 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en de kosten van de opdracht kunnen worden gewijzigd, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht dan wel de daaruit voortvloeiende organisatieadvies-werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

9.6 Indien tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering noodzakelijk wordt door toedoen van de opdrachtgever, dient de opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan te brengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, dient dit als een aanvullende opdracht door de opdrachtgever te worden bevestigd. Indien opdrachtgever na daartoe schriftelijk gemaand te zijn niet binnen veertien dagen tot bevestiging overgaat, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.

 

 1. Duur en afsluiting van de opdracht

10.1 De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van de opdrachtnemer worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die de opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De opdrachtnemer kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn daarom alleen fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen.

10.2 In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer hierover binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening van de eindafrekening te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 

 1. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

11.1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeenkomst van opdracht en eventuele latere additionele overeenkomsten. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. De opdrachtnemer dan wel de opdrachtgever mogen van de bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de beëindigende partij onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. De opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever indien mogelijk en onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

11.2 Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander met behoud van rechten.

 

 1. Honorarium

12.1 Indien voor organisatieadvieswerkzaamheden vormen van honorariumberekening worden gehanteerd anders dan de aan de opdracht bestede hoeveelheid arbeid en kosten of een honorarium

in een vast bedrag, dient daarvan in de overeenkomst met de opdrachtgever een duidelijke omschrijving te worden opgenomen.

De opdrachtnemer dient zich er dan van te vergewissen dat hiermee het belang van de opdrachtgever is gediend en de eigen onafhankelijkheid blijft gewaarborgd.

12.2 Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de overeenkomst expliciet aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend mits hierover expliciete en schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die de opdrachtnemer noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, wordt doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven.

12.3 Het honorarium van de opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de organisatieadvieswerkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij de opdrachtgever en de opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

12.4 Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van de opdrachtnemer, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

13.1 Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

13.2 Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na factuurdatum heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij de opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer, vanaf de vervaldag de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

13.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die de opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

13.4 Opdrachtnemer is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag, conform het totaalbedrag zoals in de bevestiging vermeld, te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met 50% van het totaalbedrag. Het voorschot dient te worden betaald binnen veertien dagen na factuurdatum en dient in ieder geval voor aanvang van de uitvoering van de organisatieadviesopdracht op de bankrekening van opdrachtnemer te zijn binnengekomen.

13.5 Variabele kosten, zoals extra catering, extra consumpties, extra activiteiten, transportkosten, worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.

13.6 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van de opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is de opdrachtnemer gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door de opdrachtnemer te bepalen

vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is de opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

13.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de organisatieadvieswerkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

 

14 Annuleringsvoorwaarden

14.1 Annulering dient te allen tijde schriftelijk en (bij voorkeur) aangetekend te geschieden. Datum poststempel wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.

14.2 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor de opdrachtgever naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering van een reeds bij opdrachtnemer bevestigde organisatieadviesopdracht zal opdrachtnemer de volgende kosten in rekening brengen:

 1. bij annulering tot 2 maanden (56 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de organisatieadviesopdracht: 25 % van het totaalbedrag zoals in de bevestiging is vermeld;
 2. bij annulering vanaf de tweede maand (56ste dag inclusief) tot 1 maand (28 dagen) voor de

overeengekomen aanvangsdatum van de organisatieadviesopdracht: 30% van het totaalbedrag zoals in de bevestiging is vermeld;

 1. bij annulering vanaf 1 maand (28ste dag inclusief) tot twee weken (14 dagen) voor de

overeengekomen aanvangsdatum van de organisatieadviesopdracht: 50% van het totaalbedrag zoals in de bevestiging is vermeld;

 1. bij annulering vanaf twee weken (14de dag inclusief) tot de overeengekomen aanvangsdatum van de organisatieadviesopdracht: 75 % van het totaalbedrag zoals in de bevestiging is vermeld;
 2. bij annulering op de dag van aanvang van de organisatieadviesopdracht of later: het totaalbedrag zoals in de bevestiging is vermeld.

14.3 Mochten de werkelijke kosten van de zijde van opdrachtnemer ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.

14.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een organisatieadviesopdracht te annuleren zonder dat opdrachtnemer zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

14.5 Opdrachtnemer is gerechtigd van deze annulerings-/ betalingsvoorwaarden af te wijken.

 

 1. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

15.1 Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij dat betrokken is (geweest) bij de opdracht, in dienst nemen of anderszins voor hem of een ander werkzaam laten zijn, dan in overleg met de wederpartij.

 

16 Klachten

16.1 Een klacht over verrichte werkzaamheden of een factuurbedrag dient binnen dertig dagen na verzending van de stukken of de informatie waarover de opdrachtgever klaagt, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken binnen dertig dagen na ontdekking van de tekortkoming, schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.

16.2 Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij en voorzover de opdrachtnemer aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat het de klacht gegrond acht.

16.3 In geval van een terechte klacht heeft de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden dan wel het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht.

 

17 Aansprakelijkheid

17.1 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door de opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, de (des)kundigheid dan wel de professionaliteit waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

17.2 De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die

opdracht heeft ontvangen.

17.3 Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

17.4 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten

heeft verwerkt.

 

18 Toepasselijk recht

18.1 Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

19 Geschillenregeling

19.1 Alle geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, kunnen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het NAI. Een exemplaar van het reglement van het NAI wordt op verzoek aan opdrachtgever toegezonden.

19.2 Het NAI kan worden gevraagd om te assisteren bij het tot stand brengen van een regeling van het geschil. Een opdracht daartoe dient door beide partijen gezamenlijk aan het NAI te worden verstrekt en heeft het uitdrukkelijke doel om partijen tot overeenstemming te brengen. De besluitvorming ligt evenwel in handen van partijen.
19.3 De kosten van inschakeling van het NAI komen in het geval van bemiddeling gelijkelijk voor rekening van partijen.

19.4 Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, kunnen, al dan niet na assistentie bij het tot stand brengen van een regeling van het geschil, worden beslecht door het NAI of, indien partijen daaraan gezamenlijk de voorkeur geven, worden voorgelegd aan één of meer mediators.

19.5 Er is sprake van een geschil als bedoeld in 19.4 indien een van beide partijen dit in een aangetekend schrijven aan de wederpartij stelt.

 

20 Slotbepaling

20.1 De opdrachtnemer houdt zich aan de beroepscode van de NVO2 en de gedragscode van de OOA. Op verzoek zendt opdrachtnemer deze beroepscode en/ of gedragscode de opdrachtgever toe. De opdrachtnemer is op deze beroepscode en gedragscode aanspreekbaar. <<<